Regulamin E-sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lucas KING na stronie www.medikan.pl

§ 1. Informacja o podmiocie prowadzącym sklep.

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy na stronach internetowych www.medikan.pl oraz www.medikan.com.pl

jest firma: Lucas KING Sp. z o.o. z siedzibą Połajewie, adres: Połajewo 66A; 88-230 Piotrków Kujawski,

posiadająca: numer NIP: 889-151-62-57, numer Regon: 366897630, KRS: 0000671040  z danymi kontaktowymi - tel: 784 853 090; e-mail: info@medikan.pl

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

§ 2. Definicje

administrator - Lucas KING Sp. z o.o. z siedzibą Połajewie, adres: Połajewo 66A; 88-230 Piotrków Kujawski, posiadająca: numer NIP: 889-151-62-57, numer Regon: 366897630, KRS: 0000671040  z danymi kontaktowymi - tel: 784 853 090; e-mail: info@medikan.pl

adres Klienta - oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;

dni robocze - dni robocze od poniedziałku do piątku;

dokumenty rejestrowe - decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej i zaświadczenie REGON i zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej albo odpowiednio odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS;

informacja handlowa - określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

konsument / klient - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konto klienta - oznacza konto klienta pozwalające na administrowanie przez klienta zakresem uprawnień dotyczącym wyboru produktów i składania zamówień za pośrednictwem sklepu;

niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową - niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;

osoby trzecie - osoby inne niż klient i Lucas KING;

produkty - produkty oferowane przez Lucas KING do sprzedaży, prezentowane przez CCS przy wykorzystaniu sklepu;

przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

refilamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego Lucas KING, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez Lucas KING;

serwis - system stron internetowych udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.medikan.pl , stanowiących zbiór dokumentów statystycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

sklep - sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem witryny http://medikan.pl;

strony - oznaczają klienta i Lucas KING;

umowa sprzedaży - oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy Lucas KING (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – prawo telekomunikacyjne;

usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną;

usługobiorca - potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez Lucas KING przy wykorzystaniu sklepu;

usługodawca - Lucas KING Sp. z o.o. z siedzibą w Połajewie, adres: Połajewo 66A; 88-230 Piotrków Kujawski, posiadająca: numer NIP: 889-151-62-57, numer Regon: 366897630, KRS: 0000671040;

wada fizyczna - wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

wada prawna - wada prawna produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

warunki szczegółowe - o ile nie ustalono inaczej oznaczają szczegółowe warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży, zawartej przy wykorzystaniu sklepu;

§3. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu witryny internetowej funkcjonującej pod adresem http://medikan.pl.

2. Sklep stanowi platformę umożliwiającą klientom składanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej Lucas KING za pośrednictwem sieci Internet.

3. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci.

5. Witryna sklepu przedstawia wygląd i opisy produktów, które pochodzą od renomowanego producenta i są fabrycznie nowe.

6. Treści zawarte na witrynie www.medikan.pl (z wyjątkiem wizerunków produktów oraz ich cen) mają charakter informacyjny. Wizerunki produktów oraz ceny stanowią ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), euro (EUR), dolarach (USD) oraz funtach brytyjskich (GBP) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Lucas KING zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak zamówień złożonych w sklepie Lucas KING (www.medikan.pl) przed zmianą danej ceny.

8. Lucas KING zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

a) zmiany danych zawartych w sklepie;

b) czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;

c) wycofywania poszczególnych produktów ze sklepu;

d) zmiany parametrów technicznych sklepu bez podawania przyczyn.

§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczna

1. Usługodawca świadczy następujące usługi: a) usługi informacyjne b) usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego

§ 5. Zakres usług informacyjnych

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, oraz oferowanych przez niego usług;

§ 6. Zakres usług w obszarze organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego

1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego polegają na umożliwieniu usługobiorcy składaniu zamówień na produkty dystrybuowane przez usługodawcę.

2. Usługi o których mowa w ust. 1 wykonywane są przy użyciu funkcjonalności powołanych zakładek, które umożliwiają usługobiorcy składanie ofert zakupu produktów dystrybuowanych przez usługodawcę.

§ 7. Warunki świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi: a) przeglądarka (Chrome, Firefox, Internet Explorer lib Opera w możliwie najnowszej odsłonie); b) monitor o rozdzielczości 1024x768; c) włączona obsługa Cookies i Java Script;

2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

4. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

§ 8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów w zakresie usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej funkcjonującej pod adresem www.medikan.pl .

3. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu www.medikan.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 9. Rejestracja

1. Klient może składać zamówienia przy wykorzystaniu sklepu bez konieczności rejestrowania się (jako gość) lub za pośrednictwem rejestracji w sklepie dzięki której uzyskuje unikalny login i hasło. Zarejestrowanie w sklepie może nastąpić:

a) przy składaniu pierwszego zamówienia;

b) bez składania zamówienia;

2. Zarejestrowanie się następuje poprzez wybranie z górnego menu opcji „Zaloguj” i dalej - wybranie opcji „Utwórz Konto”, poprawne wypełnienie formularza rejestracji klienta i zakończenie rejestracji wybraniem opcji „Utwórz Konto”. Powołana operacja spowoduje przekazanie Lucas KING stosownego formularza danych.

3. Wybranie opcji „Zaloguj” oznacza wyrażenie przez klienta zgody na treść niniejszego regulaminu i zobowiązanie się klienta do przestrzegania jego postanowień.

4. Aktywacja konta klienta następuje automatycznie.

5. Lucas KING zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji konta klienta lub dezaktywacji konta klienta, bez podawania przyczyn.

6. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do konta klienta, w tym w szczególności do:

a) przechowywania loginu i hasła do konta klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie;

b) nie udostępniania loginu i hasła do konta jakimkolwiek osobom trzecim;

c) natychmiastowego informowania Lucas KING o potrzebie blokady konta klienta w sytuacji gdy klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią;

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia klienta w sklepie;

§ 10. Składanie i potwierdzanie zamówień.

1. Składanie zamówień jest możliwe zarówno po zalogowaniu się do sklepu jak i formie gościa jednorazowo podającego swoje dane. Zalogowanie następuje poprzez wpisanie przez klienta swojego loginu oraz hasła w ramach pola „logowanie” i wybranie opcji „zaloguj”.

2. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim.

3. Klient dokonuje wyboru produktów z oferty przedmiotów, których wizerunki i ceny są prezentowane za pośrednictwem sklepu. Wybór produktów następuje przez wpisanie w polu znajdującym się obok produktu („ilość”) ilości wybranych produktów i naciśnięcie opcji „dodaj do koszyka”.

4. Do złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje przez elektroniczne przekazanie przez klienta za pośrednictwem posiadanego w sklepie konta użytkownika informacji na temat zestawienia wybranych przez klienta produktów i usług dotyczących formy płatności oraz wysyłki (znajdujących się w elektronicznym koszyku), poprzez wybranie opcji „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Składając zamówienie klient dokonuje również wyboru formy zapłaty i dostawy/odbioru zamówionego towaru. Stawki opłat za dostawę produktów określane są przez Lucas KING na etapie składania zamówienia jeszcze przed podjęciem decyzji przez klienta o złożeniu zamówienia.

6. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Lucas King dołoży starań aby zamówienia były realizowane do 5 dni roboczych następujących po złożeniu zamówienia. Okres ten jednakże może się wydłużyć w zależności od formy uregulowania płatności jaka została wybrana przez klienta w momencie złożenia zamówienia.

7. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane na terenie Polski. Natomiast na życzenie klienta wysyłamy także produkty do innych Państw.

8. Lucas KING niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając na adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu zamówienia, gdzie przypadku braku takiej informacji będącej potwierdzeniem prosimy o kontakt na adres mailowy info@medikan.pl.

9. Skutkiem prawnym przesłania przez Lucas KING informacji w postaci korespondencji elektronicznej o otrzymaniu złożonego zamówienia jest związanie klienta umową kupna-sprzedaży.

10. Lucas KING zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez użytkownika w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem.

11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmienne.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez Lucas KING. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

14. Lucas KING w związku ze sprzedażą towaru wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon lub na życzenie klienta fakturę (VAT). Źródłem danych Lucas KING do wystawienia faktury (VAT) są dane przesłanych przez klienta.

15. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Lucas KING.

16. Lucas KING nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

17. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Lucas KING a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.

18. Czas realizacji zamówienia przez Lucas KING obejmuje do 5 dni roboczych do momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi w formie przesyłki;

19. W przypadku braku jakiegokolwiek produktu na magazynie wchodzącego w skład zamówienia Lucas KING zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem na podstawie przekazanych danych kontaktowych podczas składania przez klienta zamówienia oraz wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 20 dni roboczych.

§ 11. Realizacja zamówień / Płatności

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego Lucas KING dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przelewu na konto bankowe, termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia (zaksięgowania) określonej kwoty za zamówienie na konto bankowe.

2. W przypadku wyczerpania zapasów produktów, Lucas KING w ciągu 5 dni roboczych określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia klienta telefoniczne lub drogą mailową o najbliższym najszybszym terminie doręczenia zamówienia.

3. Klient dokonuje płatności za zakupione od Lucas KING produkty w jeden z następujących sposobów:

a) płatność przelewem na konto bankowe:

Nr konta: 51 1140 2004 0000 3602 7678 2055

Nazwa konta: Lucas KING Sp. z o.o.

Nazwa banku: mBank

IBAN: PL51 1140 2004 0000 3602 7678 2055

SWIFT: BREXPLPWMBK

b) płatność za pomocą platformy Transferuj.pl;

c) płatność gotówkowa za pobraniem u doręczyciela;

4. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru/dostawy zamówionego towaru: a) dostawa do klienta za pośrednictwem kuriera DPD;

5. Towar jest dostarczany na koszt klienta za pośrednictwem kuriera.

6. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta;

7. Klient na dokonanie przelewu ma 3 dni robocze.

§12. Realizacja zamówień / Wysyłka

1. Wysyłka zamówienia odbywa się kurierem w momencie przekazania przesyłki kurierowi.

2. Lucas KING ma prawo do zmiany usługodawcy będącego przewoźnikiem bez konieczności informowania o tym klienta.

3. Każda zmiana dokonywana przez klienta w zakresie terminu doręczenia lub adresu będącego innym niż przy złożeniu zamówienia przez klienta u kuriera wiąże się z dodatkowym kosztem określonym przez przewoźnika przesyłki, który pokrywa klient:

a) zmiana terminu doręczenia: 5zł za każdy dzień magazynowania przesyłki u kuriera;

b) zmiana adresu doręczenia: 100% należności w wysokości kwoty nadania przesyłki jaka została wybrana przez klienta podczas składania zamówienia;

4. Przesyłka podlega zwrotowi do siedziby Lucas KING w momencie nie podjęcia jej przez klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia pierwszej próby doręczenia przez kuriera.

5. Niepodjęcie przesyłki od przewoźnika podczas doręczenia lub niepodjęcie w określonym terminie z punktu odbióru przesyłek warunkuje odesłanie paczki do siedziby Lucas KING skutkuje:

a) pokryciem kosztu zwrotu przez klienta w kwocie w jakiej zostało nadane zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od skontaktowania się obsługi sklepu z klientem;

b) ponownym nadaniem przesyłki, której koszt zostanie pokryty z góry przez klienta w ciągu 5 dni roboczych od skontaktowania się obsługi sklepu z klientem;

6. Lucas KING nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres wysyłkowy przez klienta podczas składania zamówienia oraz za nieudane próby doręczenia co w efekcie warunkuje zwrot przesyłki do siedziby Lucas KING. W celu ponownego nadania zamówienia klient musi pokryć następujący koszty:

a) koszt zwrotu przesyłki: 100% należności w wysokości kwoty nadania przesyłki jaka została wybrana przez klienta podczas składania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od skontaktowania się obsługi sklepu z klientem;

b) koszt ponownego nadania

§13. Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozdział 2, Art. 7.1.) klient ma prawo zwrócić zamówiony towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki na adres Lucas KING Sp. z o.o., Połajewo 66A, 88-230 Piotrków Kujawski, bez podawania przyczyny zwrotu o ile w celu zachowania wskazanego terminu klient prześle przed jego upływem oświadczenie o chęci zwrotu towaru.

2. Koszt przesłania towaru jest zwracany przez Lucas KING (o ile ten nie spełnił warunków informacyjnych co do sprzedawanego produktu), ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W pozostałym przypadku koszt zwracanego towary pokrywa Konsument.

3. Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta na który ma zostać przesłana należność za zamówienie obejmującą wartość towaru i koszty przesyłki poniesione w dniu zawarcia umowy, czyli złożenia zamówienia przez klienta.

4. Zwrot towaru bez dokumentu sprzedaży nie będzie uwzględniony.

5. Zwracane produkty nie mogą nosić żadnych oznak używania, gdyż zerwanie wszelkich plomb zabezpieczających produkt spowoduje naruszenie jego czystości i higieny.

§14. Reklamacje.

1. Wszystkie reklamacje można składać do Lucas KING w drodze korespondencji elektronicznej na adres: info@medikan.pl w terminie 12 miesięcy od momentu wykrycia wady towaru.

2. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie przedstawienia następujących danych i dokumentów:

a) dane klienta

b) numer zamówienia

c) opis problemu

d) dowód zakupu (np.: paragon, faktura)

e) protokół szkody spisany podczas odbioru przesyłki wraz z kurierem (jeśli reklamacja dotyczy ubytku i/lub uszkodzenia przesyłki i/lub jej zawartości)

4. Lucas KING będzie rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Przesyłki z reklamowanym produktem należy kierować na adres: Lucas KING Sp. z o.o.; Połajewo 66A; 88-230 Piotrków Kujawski.

5. Skutkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest:

a) zwrot kosztów przez Lucas KING związanych z odesłaniem reklamowanego towaru. Koszty te nie mogą jednak przekraczać obecnie przyjętych w ofercie sklepu internetowego;

b) naprawa, wymiana, możliwość nowego zakupu o równowartości reklamowanego towaru lub zwrot należności za zakupiony produkt;

6. Dystrybutor Lucas KING jak i producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktów Medik8 niezgodnie z ich przeznaczeniem (poniesionych z tytułu urazów mechanicznych). Dodatkowo informuje się, że urządzenia terapeutyczne jak Medik8 SKINROLLA nie posiadają gwarancji. Wszelkie reklamacje w przypadku wyżej wymienionych urządzeń rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia jego zakupu.

7. Czas na zgłoszenie reklamacji, to 3 dni od momentu zdarzenia, stwierdzenia usterki.

§ 15. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu internetowego medikan przez Lucas KING Sp. z o.o. - Ochrona prywatności.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) Lucas KING informuje, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby sklepu Lucas KING (www.medikan.pl) do celów ewidencyjnych. Jednocześnie Lucas KING zapewnia, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jeśli dokonał rejestracji w serwisie na stronie www.medikan.pl;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w zakresie bezpieczeństwa i poufności przekazywanych danych osobowych przez klienta firma Lucas KING Sp. z o.o. przetwarza je w nastepujący sposób:

1. Dane administrowane są przez firmę Lucas KING Sp. z o.o. z siedzibą w Połajewie 66A, 88-230 Piotrków Kujawski;

2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@medikan.pl

3. Przekazane nam dane podczas założenia konta na naszym sklepie internetowym są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych - to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania twoich danych.

4. Decydując się na zakupy w naszym sklepie internetowym przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych - to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.

5. Ponadto twoje dane przetwarzamy także w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takiadministratora twoich danych. Przetwarzamy także twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6. Jeżeli wpisałeś się na listę subskrybentów naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o zniżkach i nowościach oferowanych przez nasz sklep internetowy, to oznacza, że administrator przetwarza twoje dane w tych właśnie celach i na podstawie twojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i można ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z administratorem (dane powyżej).

7. Jeżeli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że administrator przetwarza twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obsługa twojego zapytania.

8. Administrator przetwarza twoje dane, które zgodziłeś się dobrowolnie podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub za pośrednictwem chata dostępnego na stronie internetowej sklepu.

9. Administrator przetwarza twoje dane osobowe w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest rozwój oferty sklepu internetowego.

10. Okres przechowywania danych uzależniony jest kilkoma czynnikami:

a) Okres przetwarzania przez administratora twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

b) Przez okre nie dłużysz niż 10 lat administrator przechowuje dane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

c) Do momentu wycofania zgody przez klienta administrator przechowuje dane w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania informacji o zniżkach i nowościach;

d) Nie dłużej jak 10 lat od dnia zebrania danych od klienta administrator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

11. Odbiorcami danych są:

a) osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b) podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

12. Klient może realizować przysługujące mu prawa wynikające z RODO w następujący sposób:

a) posiadając lub uzyskując dostęp do swoich danych;

b) uzyskania kopii tych danych;

c) modyfikacji i poprawienia swoich danych,

d) usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały;

e) sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

f) sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

g) przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy;

h) wycofania zgody;

13. Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres sklepu internetowego: Lucas KING Sp. z o.o.; Połajewo 66A; 88-230 Piotrków Kujwaski lub na adres poczty elektronicznej: info@medikan.pl;

§ 16. Bezpieczeństwo.

1. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zaleca się by przed zastosowaniem któregokolwiek z preparatów skonsultować się z kosmetologiem lub dermatologiem.

2. Lucas KING nie ponosi żadnej odpowedzialności za niewłaściwe stosowanie sprzedawanych produktów.

3. W celu wyeliminowania wszelkich reakcji skóry ( w tym alergiczne) na zawarte substancje czynne w produktach należy zastosować próbki udostępnione na niniejszym sklepie.

§ 17. Ochrona praw autorskich.

1. Lucas KING zastrzega sobie prawo do wykorzystywania (w tym i kopiowania) wszystkich informacji zawartych na niniejszej stronie.

2. Kopiowanie treści z niniejszej strony oraz regulaminu jest karane i grozi odpowiedzialnością karną.

3. Powielanie, plagiatowanie danych i informacji zawartych w regulaminie jak i na stronie jest zabronione. Prawa autorskie do strony regulaminu posiada właściciel tego serwisu.

§ 18. Postanowienia końcowe.

1. Lucas KING zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na witrynie internetowej, pod którą funkcjonuje sklep.

2. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, w zakresie których zamówienia zostały złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

3. Lucas KING nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

4. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność Lucas KING wobec klientów ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W przypadku chęci złożenia przez klienta zamówienia hurtowego, prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 784 853 090.